Lees hier onze Algemene Voorwaarden

 

 1. Wie zijn wij?

  1. Meat Boutique BV is gevestigd aan Kuipersdijk 6C, 7512 CH Enschede, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternr: 83834311 en zal hierna worden aangeduid als ‘Meat Boutique’ of ‘wij/we’.
  2. Meat Boutique verkoopt vlees en andere kwaliteitsproducten, verder bieden we goede verhalen, lekkere recepten en kooktips.

   

 2. Toepasselijkheid

  1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘Klant’ of ‘je/jij’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Meat Boutique opdracht verleent tot het leveren van vlees en/of andere kwaliteitsproducten.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meat Boutique en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Meat Boutique en de Klant.

  3. Meat Boutique behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen c.q. te wijzigen.

  4. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aan de Klant beschikbaar gesteld op de website. Bij het plaatsen van een bestelling geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

   

 3. Het aanbod

  1. De door Meat Boutique aangeboden producten met de gemelde prijzen gelden als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.
  2. Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Deze beschrijvingen hebben wij zo gedetailleerd mogelijk gemaakt zodat je een goede beoordeling van het aanbod kan maken, maar niet in de war raakt door een overvloed aan info. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod ons niet binden.
  3. Alle afbeeldingen en specificaties van ons aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  4. Afbeeldingen en foto’s bij onze producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren, marmering en/of de vorm exact overeenkomen met de bestelde producten.
  5. Wanneer je vragen hebt over de samenstelling en verwerking van onze producten, dan beantwoorden deze graag! Neem contact met ons op.
  6. Elk aanbod bevat genoeg informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Hieronder vallen:
   - de prijs inclusief BTW;
   - de betalingswijze;
   - de eventuele afleverkosten en -wijze.
   - de overeenkomst kan na de totstandkoming worden gearchiveerd, aangezien deze via het orderformulier toegezonden wordt naar het door de Klant opgegeven emailadres.

   

 4. De overeenkomst

  1. Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een account aan te maken om jouw bestelling te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen.
  2. We zullen je een aanbod doen na het online plaatsen en bevestigen van je bestelling, mits de gevraagde gegevens volledig zijn ingevoerd en deze gegevens via de elektronische weg aan Meat Boutique zijn verzonden.
  3. Een overeenkomst komt tot stand zodra een orderbevestiging per email is verzonden op het door jou opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door ons worden geannuleerd indien je niet aan de door ons gestelde voorwaarden kan voldoen of indien op een bepaald moment blijkt dat hier in het verleden niet aan is voldaan.

   

 5. Levering en verzending

  1. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van de bestelling en de uitvoering hiervan.
  2. Als plaats van levering geldt het door de Klant opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op jou en is Meat Boutique niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Ben je inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt het een en ander voor risico en kosten voor jou.
  3. Wij bezorgen overal in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. De bezorging wordt uitgevoerd door Trunkrs.
  4. Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze 2 dagen voor verzending aan ons hebt doorgegeven.
  5. Je bent verplicht om de gekochte producten binnen de overeengekomen termijn en/of rondom het afgesproken tijdstip af te nemen.
  6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je geen rechten ontleent worden. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.
  7. Indien je op het afgesproken moment van levering niet op het afleveradres aanwezig is of wanneer deze het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, zal Trunkrs proberen de volgende dag nog een poging te doen, lukt dat ook niet dan wordt het pakketje teruggestuurd naar Meat Boutique.
  8. Direct na ontvangst dien je de producten te controleren en de relevante producten direct in de koelkast te plaatsen. Indien je producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die er aan gesteld mogen worden, verzoeken wij je dit zo snel mogelijk na ontvangst aan ons door te geven. Hiervoor kan je contact opnemen met ons via het contactformulier.
  9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Meat Boutique zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Wij streven ernaar om je voor de levering hier over te informeren.

   

 6. Prijzen

  1. De prijs die in de orderbevestiging staat weergegeven, is de prijs die de je aan ons verschuldigd bent.
  2. Alle prijzen zijn vermeld in Euros, in overeenstemming met de hiervoor geldige wettelijke voorschriften, en zijn inclusief BTW.
  3. Eventuele fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Meat Boutique worden gecorrigeerd.
  4. De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.
  5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

   

 7. Betaling

  1. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.
  2. Jij hebt de plicht om per omgaande onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens aan Meat Boutique te melden.
  3. Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.
  4. In geval van wanbetaling hebben wij via wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf genoemde kosten in rekening te brengen.

   

 8. Kortingcodes

  1. Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs, eenmalige (aanvullende) (vers)producten.
  2. Kortingscodes kunnen enkel verzilverd worden op de Meat Boutique website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.
  3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd. Meat Boutique heeft het recht om kortingscodes ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

   

 9. Externe links

  Bij Meat Boutique maken we gebruik van externe links en zijn de o.a. te vinden op onderstaande platformen:

  - www.uwpagina.nl onder 'vlees'
  - www.jouwpagina.nl, onder 'koken'
  - www.startpagina.net, onder 'vlees'

 10. Overmacht

  1. In een geval van overmacht is Meat Boutique niet gehouden haar verplichtingen naar jou na te komen. Wij zijn gerechtigd onze verplichtingen uit te stellen voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht worden alle onafhankelijke omstandigheden verstaan die ervoor zorgen dat we onze verplichtingen naar de Klant worden verhinderd. Denk hierbij aan, vertragingen bij derden/toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, maar ook wettelijke en andere overheidsmaatregelen die onze nakoming in de weg staan.

   

 11. Privacy

  1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website via www.meatboutique.nl/privacy
  2. Na het plaatsen van een bestelling gebruiken we jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketing kanalen vind je op www.meatboutique.nl/privacy

   

 12. Aansprakelijkheid

  1. Meat Boutique is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks aan ons toe te rekenen valt. In al deze gevallen is de schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  2. Wij zijn echter nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Klant of van derden, hierbij kan je denken aan gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook.
  3. Verder worden wij vrijgesteld voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade, kosten en/of interesten, die zijn veroorzaakt door, voorgevallen bij, of die op enigerlei wijze verband houden met de door ons geleverde producten.

   

 13. Klachten

  1. Kwaliteit staat bij Meat Boutique hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je toch een klacht hebben, dan kan dit via ons contactformulier kenbaar gemaakt worden, we komen uiterlijk binnen 5 werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.
  2. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via de online Geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.h

   

 14. Herroeping

  1. Bij de aankoop van niet-verse producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden en terug te sturen naar Meat Boutique. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn hierbij voor eigen rekening. De vleesproducten, delicatessen of overige producten met een beperkte houdbaarheid kan je niet herroepen.
  2. Indien je een bedrag betaald hebt, zullen we dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat we het product reeds hebben ontvangen en in goede staat verkeerd. Nogmaals, dit is met uitzondering van de vleesproducten, delicatessen of andere producten met een beperkte houdbaarheid.

   

 15. Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Meat Boutique sluit het herroepingsrecht uit voor producten met een beperkte houdbaarheid, zoals de vleesproducten en delicatessen.

   

 16. Overige bepalingen 

  1. Op alle overeenkomsten aangegaan door Meat Boutique is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.